Onderstaand vermelden we de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BINsystem B.V., gevestigd aan Olijkeweg 22, 3764 CZ in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73661325. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van BINsystem, hierna te noemen BINsystem, zijn van kracht per 24 februari 2021 door deponering bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 73661325.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en onlosmakelijk verbonden met alle aanbiedingen van BINsystem en op alle door BINsystem afgesloten koop- en verkoopovereenkomsten onder welke titel ook, waaronder overeenkomsten tot levering van producten en diensten door BINsystem aan kopers. Waar in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “koper(s)” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot BINsystem in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met BINsystem gesloten overeenkomst, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die met BINsystem een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.2 Van het in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de leverancier of de koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van BINsystem zijn voor beide partijen vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Van door BINsystem gedane offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, monsters, afbeeldingen, maatopgaven e.d., evenals eventuele bescheiden bij de offertes. Dit en in dit verband door BINsystem gemaakte gereedschappen, blijven eigendom van BINsystem en moet op haar verzoek worden teruggegeven en mag niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. BINsystem behoudt zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor met betrekking tot het geleverde aan koper.

2.2 Offertes zijn geldig tot twee weken na offertedatum. Indien een offerte tot een opdracht leidt, blijven de in de offerte genoemde prijzen en bedragen ten hoogste 3 maanden na opdrachtdatum gestand, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

2.3 Op toezeggingen, gedaan door werknemers van BINsystem of door deze ingeschakelde derden, kan de wederpartij slechts een beroep doen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van BINsystem schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft BINsystem het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen. Koper heeft eveneens het recht om binnen 5 werkdagen na de ontvangst van een opdrachtbevestiging onjuistheden in en/of aanvullingen op de opdrachtbevestiging te geven. Daarna is de opdracht onherroepelijk.

Een overeenkomst met BINsystem komt eerst tot stand wanneer een aan BINsystem gegeven order schriftelijk wordt aanvaard. Een overeenkomst kan door BINsystem worden ontbonden wanneer de koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard.

2.5 Alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, bepaalt de uitvoering van de overeenkomst, dat geldt –mutatis mutandis- ook voor nadien overeengekomen aanpassingen of aanvullingen op de gesloten overeenkomst. Deze aanpassingen of aanvullingen zullen tegen de op dat moment heersende prijs aan de koper worden aangeboden.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De door BINsystem verstrekte prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s en exclusief omzetbelasting. De prijzen zijn exclusief de kosten voor verpakking en transport, tenzij anders is overeen gekomen.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, transport- en loonkosten, belastingen, invoerrechten c.q heffingen van overheidswege. BINsystem behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, maar voor levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Iedere onuitgevoerde op­dracht, zal tegen de gewijzigde prijzen worden uitgevoerd, behoudens het recht van de koper om de bij de in dit artikel genoemde wijzigingen nog niet uitgevoerde opdrachten, binnen 8 dagen na datum van kennisgeving van de prijswijziging aan de wederpartij, schrif­telijk te ontbinden.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de prijs betrekking op de levering van producten af fabriek/magazijn. Transportkosten worden aan de koper separaat in rekening gebracht, tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel 4. Zekerheid, levertijden en verzending
4.1 BINsystem is gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan zij de  uitvoering van haar verplichtingen kan opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst kan ontbinden.

4.2 De door BINsystem opgegeven levertijden gelden als indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor de koper. De door BINsystem opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die BINsystem voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. BINsystem heeft het recht een order in gedeelten uit te voeren en producten te leveren naar die mate waarin zij gereed zijn, alsmede reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af fabriek/magazijn. De wijze van verpakking en verzending wordt door BINsystem bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, niet door BINsystem teruggenomen.

4.4 Zodra de te leveren producten in het transportmiddel zijn geladen, gaat het risico v.w. deze producten betreft over op de koper.

4.5 De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is BINsystem gerechtigd om – zulks te hare keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter BINsystem van deze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is BINsystem gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en BINsystem de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal BINsystem de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is BINsystem tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na uitnodiging door BINsystem daartoe door de koper zijn afgenomen.

Eventuele retourzending aan BINsystem moet altijd franco, onder opgave van redenen geschieden: bij de inachtname van deze voorwaarden is BINsystem gerechtigd de retourzending te weigeren en/of op kosten van de koper terug te sturen. Indien koper weigert producten af te nemen volgens de overeenkomst, blijft de koper gehouden de overeengekomen prijs en de daaruit voortvloeiende kosten of schade te betalen.

Artikel 5 Reclame
5.1 De koper moet, waar betreft het in door BINsystem afgegeven offertes of wat daarvan conform artikel 2 deel uitmaakt, met betrekking tot door BINsystem verstrekte gegevens, maten, gewichten en kleurechtheid e.d., rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voorzover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door BINsystem geleverde producten mogen derhalve afwijken van de omschrijving in de order indien en voorzover het gaat om kleine maat-, vorm- en kleurverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten bij de toeleverancier van BINsystem.

5.2 Koper heeft de verplichting de geleverde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren, teneinde vast te stellen of zij aan de overeenkomst beantwoorden. Indien bij aflevering van de zaken blijkt, dat deze of de verpakking ervan zijn  beschadigd, is de koper verplicht, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan door BINsystem geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Een dergelijk gebrek laat de afnameverplichting, zoals opgenomen in artikel 4 lid 6, onverlet.

5.3 In geval de koper meent dat het door BINsystem geleverde niet overeen stemt met wat BINsystem volgens de opdrachtbevestiging heeft verkocht, dient hij BINsystem onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten – andere dan hiervoor in lid 2 bedoeld – die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 werkdagen na levering, of binnen 8 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper konden worden geleverd, aan BINsystem ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten. In gebruik genomen of doorverkochte zaken, worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard.

5.4 Indien de producten onder extreme weersomstandigheden zoals vorst worden blootgesteld, kunnen deze beschadigen. Deze beschadigingen kunnen niet verhaald worden op BINsystem.

5.5 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens BINsystem, met betrekking tot gebreken in de geleverde producten, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan BINsystem ter kennis zijn gebracht; b. de koper BINsystem geen of niet voldoende medewerking verleent terzake van een  onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt/onderhouden; d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan een maand sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door BINsystem geleverde producten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de koper jegens BINsystem aanspraken als bedoeld in het voorgaande artikel doen gelden, indien de schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van
BINsystem. De aansprakelijkheid van BINsystem is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. BINsystem kan op geen enkele wijze door koper aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door BIN System geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat BINsystem aan de koper zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

6.2 Indien voor BINsystem aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, is zij slechts gehouden tot – zulks te hare keuze: a. (kosteloos) herstellen van gebreken, of b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen of c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, d. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hier bedoeld. De totale aansprakelijkheid van BINsystem zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten terzake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIN System aan de producten reparaties en /of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van BINsystem.

6.3 BINsystem is niet aansprakelijk voor de door haar geleverde zaken, noch voor de schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de zaken van de koper, afnemers of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:  a. fouten in een door de koper voorgeschreven ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de koper afkomstig; b. ondeugdelijkheid van materialen/onderdelen die door de koper aan BINsystem ter beschikking zijn gesteld.

6.4 Behoudens eventuele verplichtingen van BINsystem uit hoofde van het voorgaande, is zij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van BINsystem. BINsystem is evenmin aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper en bij of door hem te werk gestelde of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden
BINsystem te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BINsystem mochten doen gelden, zoals veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, onderdelen of van werkwijzen welke aan BINsystem door de koper ter uitvoering van de opdracht  zijn verstrekt/voorgeschreven.

6.5 De aansprakelijkheid van BINsystem met betrekking tot door de koper aan haar in beheer en/of gebruik gegeven zaken, beperkt zich tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van BINsystem met betrekking tot deze zaken wordt uitgekeerd, ingeval van de betreffende aansprakelijkheid.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7
.1 De door BINsystem geleverde producten blijven geheel eigendom van BINsystem tot het moment van volledige betaling van de factuur en zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper.

7.2 Voor het in dit artikel genoemde tijdstip van betaling is de koper niet gerechtigd de zaken te ver­panden, of op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, doch is de koper bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfs­uitoefening de zaken aan te wenden. Indien tengevolge van be- of verwerking van de door BIN System geleverde producten door de koper het eigendomsrecht van BINsystem rustend op de door BINsystem geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van BINsystem een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan BINsystem over te dragen, danwel, indien niet  tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan BINsystem over te dragen.

7.3 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen jegens BINsystem, is BINsystem gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de wederpartij terug te halen. De koper verleent
BINsystem reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7.4 Indien de koper zijn betalings- en/of andere verplichtingen jegens BINsystem niet nakomt en in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, dan wel beslag op zijn zaken is gelegd, dient de koper terstond BINsystem hiervan op de hoogte te stellen en de beslagleggende partij, de bewindvoerder dan wel de curator te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van BINsystem. Tevens is
BINsystem steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd om de door haar geleverde zaken zonder gerechtelijke tussenkomst, op kosten en voor risico van de koper weg te (laten) halen van de plaats waar deze zich bevingen, onverminderd het recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden in gefactureerde valuta, zonder aftrek van enige korting, contant of door overmaking op een door BINsystem aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van BIN System als de dag van betaling. Alle betalingen door de koper aan BIN System worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur aan de koper, ongeacht enige andere aanduiding door de koper.

8.2 De betalingstermijn vermeld in dit artikel dient men als “fatale termijn” aan te merken, zodat, indien de koper niet binnen de in bovenvermeld artikel gestelde betalingstermijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele over­schrijding van de overeengekomen termijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft BINsystem het recht, de nakoming van alle verbintenissen van BINsystem jegens de koper op te schorten. BINsystem is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar aan BINsystem in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra BINsystem in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet dat BINsystem het recht heeft van de koper, na het onder haar nemen van de zaken, schadevergoeding te vorderen.

8.3 Als de koper in gebreke is met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan BINsystem, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van BINsystem nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer mocht bedragen dan 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van de vorderingen van BINsystem; deze kosten zijn wettelijk vastgesteld.

8.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in 8.3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9. Overmacht, toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van BINsystem van dien aard dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming) waaronder gebrek aan grondstoffen of personeel, bedrijfs- of vervoerstoring van welke aard ook, epidemieën, oorlog, belemmeringen door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties. Indien BINsystem door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft
BINsystem het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van overmacht kan de koper BINsystem niet tot schadevergoeding aanspreken.

9.2 Op de door BINsystem uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door BINsystem aangegane overeenkomsten en door BINsystem verrichte leveringen, worden bij uitsluiting berecht door de Nederlandse rechter van de plaats van vestiging van BINsystem, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, dit naar keuze van BINsystem.