Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS-VOORWAARDEN BIN SYSTEM onderdeel van Blad & Partners B.V. (hierna te noemen BIN System). Gedeponeerd en van kracht per 1 februari 2019, bij de Kamer van Koophandel inschrijvingsnr. 73661325

Artikel 1    TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en onlosma-kelijk verbonden met alle aanbiedingen van BIN System en op alle door BIN System afgesloten koop- en verkoopovereenkomsten onder welke titel ook, waaronder overeenkomsten tot levering van producten en diensten door BIN System aan kopers. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper(s)” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot BIN System in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met BIN System gesloten overeenkomst, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die met BIN System een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De algemene voorwaarden van de leverancier of de koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2    AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van BIN System zijn voor beide partijen vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Van door BIN System gedane offertes kunnen deel uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, monsters, afbeeldingen, maatopgaven e.d., evenals eventuele bescheiden bij de offertes. Dit en in dit verband door BIN System gemaakte gereedschappen, blijven eigendom van BIN System en moet op haar verzoek worden teruggegeven en mag niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. BIN System behoudt zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor met betrekking tot het geleverde aan koper.

2.2 Offertes zijn geldig tot twee weken na offertedatum. Indien een offerte tot een opdracht leidt, blijven de in de offerte genoemde prijzen en bedragen ten hoogste 3 maanden na opdrachtdatum gestand, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

2.3 Op toezeggingen, gedaan door werknemers van BIN System of door deze ingeschakelde derden, kan de wederpartij slechts een beroep doen indien deze door bevoegde vertegenwoordigers van BIN System schrif­telijk zijn bevestigd.

2.4 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft BIN System het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen. Koper heeft eveneens het recht om binnen 5 werkdagen na de ontvangst van een opdrachtbevestiging onjuistheden in en/of aanvullingen op de opdrachtbevestiging te geven. Daarna is de opdracht onherroepelijk.

Een overeenkomst met BIN System komt eerst tot stand wanneer een aan BIN System gegeven order schriftelijk wordt aanvaard. Een overeenkomst

kan door BIN System worden ontbonden, wanneer de koper surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard.

2.5 Alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, bepaalt de uitvoering van de overeenkomst, dat geldt –mutatis mutandis- ook voor nadien overeengekomen aanpassingen of aanvullingen op de gesloten overeenkomst. Deze aanpassingen of aanvullingen zullen tegen de op dat moment heersende prijs aan de koper worden aangeboden.

Artikel 3      PRIJZEN
3.1 De door BIN System verstrekte prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s en exclusief omzetbelasting. De prijzen zijn exclusief de kosten voor verpakking en transport, tenzij anders is overeen gekomen.

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, transport- en loon-kosten, belastingen, invoerrechten c.q heffingen van overheidswege. BIN System behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst is gesloten, maar voor levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Iedere onuitgevoerde op­dracht, zal tegen de gewijzigde prijzen worden uitgevoerd, behoudens het recht van de koper om de bij de in dit artikel genoemde wijzigingen nog niet uitgevoerde opdrachten, binnen 8 dagen na datum van kennis­geving van de prijswijziging aan de wederpartij, schrif­telijk te ontbinden.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft

de prijs betrekking op de levering van producten af fabriek/magazijn. Transportkosten worden aan de koper separaat in rekening gebracht, tenzij anders is overeen gekomen.

Artikel 4     ZEKERHEID, LEVERTIJDEN EN VERZENDING
4.1 BIN System is gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan zij de  uitvoering van haar verplichtingen kan opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst kan ontbinden.

4.2 De door BIN System opgegeven levertijden gelden als indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot ontstaan van een recht op enige schadevergoeding voor de koper. De door BIN System opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die BIN System voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. BIN System heeft het recht een order in gedeelten uit te voeren en producten te leveren naar die mate waarin zij gereed zijn, alsmede reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af fabriek/magazijn. De wijze van verpakking en verzending wordt door BIN System bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen, niet door BIN System teruggenomen.

4.4 Zodra de te leveren producten in het transportmiddel zijn geladen, gaat het risico v.w.deze producten betreft over op de koper.
4.5 De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is BIN System gerechtigd om – zulks te hare keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter BIN System van deze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is BIN System gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en BIN System de betaling van de koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal BIN System de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is BIN System tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na uitnodiging door BIN System daartoe door de koper zijn afgenomen.

Eventuele retourzending aan BIN System moet altijd franco, onder opgave van redenen geschieden: bij de inachtname van deze voorwaarden is BIN System gerechtigd de retourzending te weigeren en/of op kosten van de koper terug te sturen. Indien koper weigert producten af te nemen volgens de overeenkomst, blijft de koper gehouden de overeengekomen prijs en de daaruit voortvloeiende kosten of schade te betalen.

Artikel 5      RECLAME
5.1 De koper moet, waar betreft het in door BIN System afgegeven offertes of wat daarvan conform artikel 2 deel uitmaakt, met betrekking tot door BIN System verstrekte gegevens, maten, gewichten en kleurechtheid e.d., rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voorzover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door BIN System geleverde producten mogen derhalve afwijken van de omschrijving in de order indien en voorzover het gaat om kleine maat-, vorm- en kleurverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten bij de toeleverancier van BIN System.

5.2 Koper heeft de verplichting de geleverde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren, teneinde vast te stellen of zij aan de overeenkomst beantwoorden. Indien bij aflevering van de zaken blijkt, dat deze of de verpakking ervan zijn  beschadigd, is de koper verplicht, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan door BIN System geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Een dergelijk gebrek laat de afnameverplichting, zoals opgenomen in artikel 4 lid 6, onverlet.

5.3 In geval de koper meent dat het door BIN System geleverde niet

overeen stemt met wat BIN System volgens de opdrachtbevestiging heeft verkocht, dient hij BIN System onmiddellijk op de hoogte te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten – andere dan hiervoor in lid 2 bedoeld – die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 werkdagen na levering, of binnen 8 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper konden worden geleverd, aan BIN System ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten. In gebruik genomen of doorverkochte zaken, worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard.

5.4 Indien de producten onder extreme weersomstandigheden zoals vorst worden blootgesteld, kunnen deze beschadigen. Deze beschadigingen kunnen niet verhaald worden op BIN System.

5.5 Ieder vorderingsrecht van de koper jegens BIN System, met betrekking tot gebreken in de geleverde producten, vervalt indien: a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan BIN System ter kennis zijn gebracht; b. de koper BIN System geen of niet voldoende medewerking verleent terzake van een  onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; c. de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt/onderhouden; d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan een maand sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 6      AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door BIN System geleverde producten niet door derden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de koper jegens BIN System aanspraken als bedoeld in het voorgaande artikel doen gelden, indien de schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van BIN System. De aansprakelijkheid van BIN System is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. BIN System kan op geen enkele wijze door koper aansprakelijk worden gesteld door schade van welke aard ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door BIN System geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde producten, zij het dat BIN System aan de koper zo mogelijk nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

6.2 Indien voor BIN System aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, is zij slechts gehouden tot – zulks te hare keuze: a. (kosteloos) herstellen van gebreken, of b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen of c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, d. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hier bedoeld. De totale aansprakelijkheid van BIN System zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten terzake waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, overstijgen. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIN System aan de producten reparaties en /of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van BIN System.

6.3 BIN System is niet aansprakelijk voor de door haar geleverde zaken, noch voor de schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de zaken van de koper, afnemers of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:  a. fouten in een door de koper voorgeschreven ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de koper afkomstig; b. ondeugdelijkheid van materialen/onderdelen die door de koper aan BIN System ter beschikking zijn gesteld.

6.4 Behoudens eventuele verplichtingen van BIN System uit hoofde van het voorgaande, is zij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van BIN System. BIN System is evenmin aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de koper en bij of door hem te werk gestelde of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden BIN System te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen BIN System mochten doen gelden, zoals veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, onderdelen of van werkwijzen welke aan BIN System door de koper ter uitvoering van de opdracht  zijn verstrekt/voorgeschreven.

6.5 De aansprakelijkheid van BIN System met betrekking tot door de koper aan haar in beheer en/of gebruik gegeven zaken, beperkt zich tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van BIN System met betrekking tot deze zaken wordt uitgekeerd, ingeval van de betreffende aansprakelijkheid.

Artikel 7       EIGENDOMSVOORBEHOUD
7
.1 De door BIN System geleverde producten blijven geheel eigendom van BIN System tot het moment van volledige betaling van de factuur en zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper.

7.2 Voor het in dit artikel genoemde tijdstip van beta­ling is de koper niet gerechtigd de zaken te ver­panden, of op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren, doch is de koper be­voegd in het kader van zijn normale bedrijfs­uitoefe­ning de zaken aan te wenden. Indien tengevolge van be- of verwerking van de door BIN System geleverde producten door de koper het eigendomsrecht van BIN System rustend op de door BIN System geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van BIN System een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan BIN System over te dragen, danwel, indien niet  tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan BIN System over te dragen.

7.3 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van haar betalingsver-plichtingen jegens BIN System, is BIN System gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de wederpartij terug te halen. De koper verleent BIN System reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7.4 Indien de koper zijn betalings- en/of andere verplichtingen jegens BIN System niet nakomt en in staat van faillis­sement is verklaard, surséance van beta­ling heeft aangevraagd, in liquidatie tre­edt, dan wel beslag op zijn zaken is gelegd, dient de koper terstond BIN System hiervan op de hoogte te stellen en de beslagleggende partij, de bewindvoerder dan wel de curator te wijzen op het eigendoms-voorbehoud van BIN System. Tevens is BIN System steeds zonder voorafgaande inge­breke­stelling, ge­rechtigd om de door haar geleverde zaken zonder gerechtelijke t­u­s­s­e­n­k­o­m­st, op k­o­s­ten en voor r­i­s­ico van de koper,­ weg te halen van de plaats­ waar deze­­­­­­­ zich be­vinden, onverminderd het recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 8      BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden in gefactureerde valuta, zonder aftrek van enige korting, contant of door overmaking op een door BIN System aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bankrekening van BIN System als de dag van betaling. Alle betalingen door de koper aan BIN System worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur aan de koper, ongeacht enige andere aanduiding door de koper.

8.2 De betalingstermijn vermeld in dit artikel dient men als “fatale termijn” aan te merken, zodat, indien de koper niet binnen de in bovenvermeld artikel gestelde betalingstermijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele over­schrijding van de overeengekomen termijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft BIN System het recht, de nakoming van alle verbintenissen van BIN System jegens de koper op te schorten. BIN System is te allen tijden gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar aan BIN System in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra BIN System in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet dat BIN System het recht heeft van de koper, na het onder haar nemen van de zaken, schadevergoeding te vorderen.

8.3 Als de koper in gebreke is met tijdige betaling, dan verbeurt hij

aan BIN System, zonder dat een nadere aanzegging van de zijde van BIN System nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1,5 % per  maand, dan wel de wettelijke rente indien deze meer mocht bedragen dan 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van de vorderingen van BIN System; deze kosten zijn wettelijk vastgesteld.

8.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in 8.3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9     OVERMACHT, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van BIN System van dien aard dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming) waaronder gebrek aan grondstoffen of personeel, bedrijfs- of vervoerstoring van welke aard ook, epidemieën, oorlog, belemmeringen door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties. Indien BIN System door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft BIN System het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geval van over-macht kan de koper BIN System niet tot schadevergoeding aanspreken.

9.2 Op de door BIN System uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door BIN System aangegane overeenkomsten en door BIN System verrichte leveringen, worden bij uitsluiting berecht door de Ne­der­landse rechter van de plaats van vestiging van BIN System, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter, dit naar keuze van BIN System.